Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Kick

Cách chia động từ kick rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ kick ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: KICK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to kick kicking kicked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn kick kick kicks kick kick kick
Hiện tại tiếp diễn am kicking are kicking is kicking are kicking are kicking are kicking
Quá khứ đơn kicked kicked kicked kicked kicked kicked
Quá khứ tiếp diễn was kicking were kicking was kicking were kicking were kicking were kicking
Hiện tại hoàn thành have kicked have kicked has kicked have kicked have kicked have kicked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been kicking have been kicking has been kicking have been kicking have been kicking have been kicking
Quá khứ hoàn thành had kicked had kicked had kicked had kicked had kicked had kicked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been kicking had been kicking had been kicking had been kicking had been kicking had been kicking
Tương Lai will kick will kick will kick will kick will kick will kick
TL Tiếp Diễn will be kicking will be kicking will be kicking will be kicking will be kicking will be kicking
Tương Lai hoàn thành will have kicked will have kicked will have kicked will have kicked will have kicked will have kicked
TL HT Tiếp Diễn will have been kicking will have been kicking will have been kicking will have been kicking will have been kicking will have been kicking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would kick would kick would kick would kick would kick would kick
Conditional Perfect would have kicked would have kicked would have kicked would have kicked would have kicked would have kicked
Conditional Present Progressive would be kicking would be kicking would be kicking would be kicking would be kicking would be kicking
Conditional Perfect Progressive would have been kicking would have been kicking would have been kicking would have been kicking would have been kicking would have been kicking
Present Subjunctive kick kick kick kick kick kick
Past Subjunctive kicked kicked kicked kicked kicked kicked
Past Perfect Subjunctive had kicked had kicked had kicked had kicked had kicked had kicked
Imperative kick Let′s kick kick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/singles-in-hagerstown-md/.

Nên đọc
Close
Back to top button