Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Kneel

Cách chia động từ kneel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ kneel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: KNEEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to kneel kneeling knelt
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn kneel kneel kneels kneel kneel kneel
Hiện tại tiếp diễn am kneeling are kneeling is kneeling are kneeling are kneeling are kneeling
Quá khứ đơn knelt knelt knelt knelt knelt knelt
Quá khứ tiếp diễn was kneeling were kneeling was kneeling were kneeling were kneeling were kneeling
Hiện tại hoàn thành have knelt have knelt has knelt have knelt have knelt have knelt
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been kneeling have been kneeling has been kneeling have been kneeling have been kneeling have been kneeling
Quá khứ hoàn thành had knelt had knelt had knelt had knelt had knelt had knelt
QK hoàn thành Tiếp diễn had been kneeling had been kneeling had been kneeling had been kneeling had been kneeling had been kneeling
Tương Lai will kneel will kneel will kneel will kneel will kneel will kneel
TL Tiếp Diễn will be kneeling will be kneeling will be kneeling will be kneeling will be kneeling will be kneeling
Tương Lai hoàn thành will have knelt will have knelt will have knelt will have knelt will have knelt will have knelt
TL HT Tiếp Diễn will have been kneeling will have been kneeling will have been kneeling will have been kneeling will have been kneeling will have been kneeling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would kneel would kneel would kneel would kneel would kneel would kneel
Conditional Perfect would have knelt would have knelt would have knelt would have knelt would have knelt would have knelt
Conditional Present Progressive would be kneeling would be kneeling would be kneeling would be kneeling would be kneeling would be kneeling
Conditional Perfect Progressive would have been kneeling would have been kneeling would have been kneeling would have been kneeling would have been kneeling would have been kneeling
Present Subjunctive kneel kneel kneel kneel kneel kneel
Past Subjunctive knelt knelt knelt knelt knelt knelt
Past Perfect Subjunctive had knelt had knelt had knelt had knelt had knelt had knelt
Imperative kneel Let′s kneel kneel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button