Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Libel

Cách chia động từ libel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ libel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LIBEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to libel libeling libeled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn libel libel libels libel libel libel
Hiện tại tiếp diễn am libeling are libeling is libeling are libeling are libeling are libeling
Quá khứ đơn libeled libeled libeled libeled libeled libeled
Quá khứ tiếp diễn was libeling were libeling was libeling were libeling were libeling were libeling
Hiện tại hoàn thành have libeled have libeled has libeled have libeled have libeled have libeled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been libeling have been libeling has been libeling have been libeling have been libeling have been libeling
Quá khứ hoàn thành had libeled had libeled had libeled had libeled had libeled had libeled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been libeling had been libeling had been libeling had been libeling had been libeling had been libeling
Tương Lai will libel will libel will libel will libel will libel will libel
TL Tiếp Diễn will be libeling will be libeling will be libeling will be libeling will be libeling will be libeling
Tương Lai hoàn thành will have libeled will have libeled will have libeled will have libeled will have libeled will have libeled
TL HT Tiếp Diễn will have been libeling will have been libeling will have been libeling will have been libeling will have been libeling will have been libeling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would libel would libel would libel would libel would libel would libel
Conditional Perfect would have libeled would have libeled would have libeled would have libeled would have libeled would have libeled
Conditional Present Progressive would be libeling would be libeling would be libeling would be libeling would be libeling would be libeling
Conditional Perfect Progressive would have been libeling would have been libeling would have been libeling would have been libeling would have been libeling would have been libeling
Present Subjunctive libel libel libel libel libel libel
Past Subjunctive libeled libeled libeled libeled libeled libeled
Past Perfect Subjunctive had libeled had libeled had libeled had libeled had libeled had libeled
Imperative libel Let′s libel libel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. untrue dating site.

Nên đọc
Close
Back to top button