Listen

Cách chia động từ listen rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ listen ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LISTEN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to listen listening listened
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn listen listen listens listen listen listen
Hiện tại tiếp diễn am listening are listening is listening are listening are listening are listening
Quá khứ đơn listened listened listened listened listened listened
Quá khứ tiếp diễn was listening were listening was listening were listening were listening were listening
Hiện tại hoàn thành have listened have listened has listened have listened have listened have listened
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been listening have been listening has been listening have been listening have been listening have been listening
Quá khứ hoàn thành had listened had listened had listened had listened had listened had listened
QK hoàn thành Tiếp diễn had been listening had been listening had been listening had been listening had been listening had been listening
Tương Lai will listen will listen will listen will listen will listen will listen
TL Tiếp Diễn will be listening will be listening will be listening will be listening will be listening will be listening
Tương Lai hoàn thành will have listened will have listened will have listened will have listened will have listened will have listened
TL HT Tiếp Diễn will have been listening will have been listening will have been listening will have been listening will have been listening will have been listening
Điều Kiện Cách Hiện Tại would listen would listen would listen would listen would listen would listen
Conditional Perfect would have listened would have listened would have listened would have listened would have listened would have listened
Conditional Present Progressive would be listening would be listening would be listening would be listening would be listening would be listening
Conditional Perfect Progressive would have been listening would have been listening would have been listening would have been listening would have been listening would have been listening
Present Subjunctive listen listen listen listen listen listen
Past Subjunctive listened listened listened listened listened listened
Past Perfect Subjunctive had listened had listened had listened had listened had listened had listened
Imperative listen Let′s listen listen

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button