Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Locate

Cách chia động từ locate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ locate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LOCATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to locate locating located
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn locate locate locates locate locate locate
Hiện tại tiếp diễn am locating are locating is locating are locating are locating are locating
Quá khứ đơn located located located located located located
Quá khứ tiếp diễn was locating were locating was locating were locating were locating were locating
Hiện tại hoàn thành have located have located has located have located have located have located
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been locating have been locating has been locating have been locating have been locating have been locating
Quá khứ hoàn thành had located had located had located had located had located had located
QK hoàn thành Tiếp diễn had been locating had been locating had been locating had been locating had been locating had been locating
Tương Lai will locate will locate will locate will locate will locate will locate
TL Tiếp Diễn will be locating will be locating will be locating will be locating will be locating will be locating
Tương Lai hoàn thành will have located will have located will have located will have located will have located will have located
TL HT Tiếp Diễn will have been locating will have been locating will have been locating will have been locating will have been locating will have been locating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would locate would locate would locate would locate would locate would locate
Conditional Perfect would have located would have located would have located would have located would have located would have located
Conditional Present Progressive would be locating would be locating would be locating would be locating would be locating would be locating
Conditional Perfect Progressive would have been locating would have been locating would have been locating would have been locating would have been locating would have been locating
Present Subjunctive locate locate locate locate locate locate
Past Subjunctive located located located located located located
Past Perfect Subjunctive had located had located had located had located had located had located
Imperative locate Let′s locate locate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. java 8 date.

Nên đọc
Close
Back to top button