Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Run

Cách chia động từ run rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ run ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RUN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to run running run
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn run run runs run run run
Hiện tại tiếp diễn am running are running is running are running are running are running
Quá khứ đơn ran ran ran ran ran ran
Quá khứ tiếp diễn was running were running was running were running were running were running
Hiện tại hoàn thành have run have run has run have run have run have run
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been running have been running has been running have been running have been running have been running
Quá khứ hoàn thành had run had run had run had run had run had run
QK hoàn thành Tiếp diễn had been running had been running had been running had been running had been running had been running
Tương Lai will run will run will run will run will run will run
TL Tiếp Diễn will be running will be running will be running will be running will be running will be running
Tương Lai hoàn thành will have run will have run will have run will have run will have run will have run
TL HT Tiếp Diễn will have been running will have been running will have been running will have been running will have been running will have been running
Điều Kiện Cách Hiện Tại would run would run would run would run would run would run
Conditional Perfect would have run would have run would have run would have run would have run would have run
Conditional Present Progressive would be running would be running would be running would be running would be running would be running
Conditional Perfect Progressive would have been running would have been running would have been running would have been running would have been running would have been running
Present Subjunctive run run run run run run
Past Subjunctive ran ran ran ran ran ran
Past Perfect Subjunctive had run had run had run had run had run had run
Imperative run Let′s run run

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button