Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Temper

Cách chia động từ temper rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ temper ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TEMPER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to temper tempering tempered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn temper temper tempers temper temper temper
Hiện tại tiếp diễn am tempering are tempering is tempering are tempering are tempering are tempering
Quá khứ đơn tempered tempered tempered tempered tempered tempered
Quá khứ tiếp diễn was tempering were tempering was tempering were tempering were tempering were tempering
Hiện tại hoàn thành have tempered have tempered has tempered have tempered have tempered have tempered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tempering have been tempering has been tempering have been tempering have been tempering have been tempering
Quá khứ hoàn thành had tempered had tempered had tempered had tempered had tempered had tempered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tempering had been tempering had been tempering had been tempering had been tempering had been tempering
Tương Lai will temper will temper will temper will temper will temper will temper
TL Tiếp Diễn will be tempering will be tempering will be tempering will be tempering will be tempering will be tempering
Tương Lai hoàn thành will have tempered will have tempered will have tempered will have tempered will have tempered will have tempered
TL HT Tiếp Diễn will have been tempering will have been tempering will have been tempering will have been tempering will have been tempering will have been tempering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would temper would temper would temper would temper would temper would temper
Conditional Perfect would have tempered would have tempered would have tempered would have tempered would have tempered would have tempered
Conditional Present Progressive would be tempering would be tempering would be tempering would be tempering would be tempering would be tempering
Conditional Perfect Progressive would have been tempering would have been tempering would have been tempering would have been tempering would have been tempering would have been tempering
Present Subjunctive temper temper temper temper temper temper
Past Subjunctive tempered tempered tempered tempered tempered tempered
Past Perfect Subjunctive had tempered had tempered had tempered had tempered had tempered had tempered
Imperative temper Let′s temper temper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. gay hook up apps free.

Nên đọc
Close
Back to top button