Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Metamorphose

Cách chia động từ metamorphose rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ metamorphose ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: METAMORPHOSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to metamorphose metamorphosing metamorphosed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn metamorphose metamorphose metamorphoses metamorphose metamorphose metamorphose
Hiện tại tiếp diễn am metamorphosing are metamorphosing is metamorphosing are metamorphosing are metamorphosing are metamorphosing
Quá khứ đơn metamorphosed metamorphosed metamorphosed metamorphosed metamorphosed metamorphosed
Quá khứ tiếp diễn was metamorphosing were metamorphosing was metamorphosing were metamorphosing were metamorphosing were metamorphosing
Hiện tại hoàn thành have metamorphosed have metamorphosed has metamorphosed have metamorphosed have metamorphosed have metamorphosed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been metamorphosing have been metamorphosing has been metamorphosing have been metamorphosing have been metamorphosing have been metamorphosing
Quá khứ hoàn thành had metamorphosed had metamorphosed had metamorphosed had metamorphosed had metamorphosed had metamorphosed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been metamorphosing had been metamorphosing had been metamorphosing had been metamorphosing had been metamorphosing had been metamorphosing
Tương Lai will metamorphose will metamorphose will metamorphose will metamorphose will metamorphose will metamorphose
TL Tiếp Diễn will be metamorphosing will be metamorphosing will be metamorphosing will be metamorphosing will be metamorphosing will be metamorphosing
Tương Lai hoàn thành will have metamorphosed will have metamorphosed will have metamorphosed will have metamorphosed will have metamorphosed will have metamorphosed
TL HT Tiếp Diễn will have been metamorphosing will have been metamorphosing will have been metamorphosing will have been metamorphosing will have been metamorphosing will have been metamorphosing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would metamorphose would metamorphose would metamorphose would metamorphose would metamorphose would metamorphose
Conditional Perfect would have metamorphosed would have metamorphosed would have metamorphosed would have metamorphosed would have metamorphosed would have metamorphosed
Conditional Present Progressive would be metamorphosing would be metamorphosing would be metamorphosing would be metamorphosing would be metamorphosing would be metamorphosing
Conditional Perfect Progressive would have been metamorphosing would have been metamorphosing would have been metamorphosing would have been metamorphosing would have been metamorphosing would have been metamorphosing
Present Subjunctive metamorphose metamorphose metamorphose metamorphose metamorphose metamorphose
Past Subjunctive metamorphosed metamorphosed metamorphosed metamorphosed metamorphosed metamorphosed
Past Perfect Subjunctive had metamorphosed had metamorphosed had metamorphosed had metamorphosed had metamorphosed had metamorphosed
Imperative metamorphose Let′s metamorphose metamorphose

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button