Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Mint

Cách chia động từ mint rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mint ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MINT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mint minting minted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mint mint mints mint mint mint
Hiện tại tiếp diễn am minting are minting is minting are minting are minting are minting
Quá khứ đơn minted minted minted minted minted minted
Quá khứ tiếp diễn was minting were minting was minting were minting were minting were minting
Hiện tại hoàn thành have minted have minted has minted have minted have minted have minted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been minting have been minting has been minting have been minting have been minting have been minting
Quá khứ hoàn thành had minted had minted had minted had minted had minted had minted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been minting had been minting had been minting had been minting had been minting had been minting
Tương Lai will mint will mint will mint will mint will mint will mint
TL Tiếp Diễn will be minting will be minting will be minting will be minting will be minting will be minting
Tương Lai hoàn thành will have minted will have minted will have minted will have minted will have minted will have minted
TL HT Tiếp Diễn will have been minting will have been minting will have been minting will have been minting will have been minting will have been minting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mint would mint would mint would mint would mint would mint
Conditional Perfect would have minted would have minted would have minted would have minted would have minted would have minted
Conditional Present Progressive would be minting would be minting would be minting would be minting would be minting would be minting
Conditional Perfect Progressive would have been minting would have been minting would have been minting would have been minting would have been minting would have been minting
Present Subjunctive mint mint mint mint mint mint
Past Subjunctive minted minted minted minted minted minted
Past Perfect Subjunctive had minted had minted had minted had minted had minted had minted
Imperative mint Let′s mint mint

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button