Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Moisten

Cách chia động từ moisten rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ moisten ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MOISTEN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to moisten moistening moistened
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn moisten moisten moistens moisten moisten moisten
Hiện tại tiếp diễn am moistening are moistening is moistening are moistening are moistening are moistening
Quá khứ đơn moistened moistened moistened moistened moistened moistened
Quá khứ tiếp diễn was moistening were moistening was moistening were moistening were moistening were moistening
Hiện tại hoàn thành have moistened have moistened has moistened have moistened have moistened have moistened
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been moistening have been moistening has been moistening have been moistening have been moistening have been moistening
Quá khứ hoàn thành had moistened had moistened had moistened had moistened had moistened had moistened
QK hoàn thành Tiếp diễn had been moistening had been moistening had been moistening had been moistening had been moistening had been moistening
Tương Lai will moisten will moisten will moisten will moisten will moisten will moisten
TL Tiếp Diễn will be moistening will be moistening will be moistening will be moistening will be moistening will be moistening
Tương Lai hoàn thành will have moistened will have moistened will have moistened will have moistened will have moistened will have moistened
TL HT Tiếp Diễn will have been moistening will have been moistening will have been moistening will have been moistening will have been moistening will have been moistening
Điều Kiện Cách Hiện Tại would moisten would moisten would moisten would moisten would moisten would moisten
Conditional Perfect would have moistened would have moistened would have moistened would have moistened would have moistened would have moistened
Conditional Present Progressive would be moistening would be moistening would be moistening would be moistening would be moistening would be moistening
Conditional Perfect Progressive would have been moistening would have been moistening would have been moistening would have been moistening would have been moistening would have been moistening
Present Subjunctive moisten moisten moisten moisten moisten moisten
Past Subjunctive moistened moistened moistened moistened moistened moistened
Past Perfect Subjunctive had moistened had moistened had moistened had moistened had moistened had moistened
Imperative moisten Let′s moisten moisten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating definition sociology.

Nên đọc
Close
Back to top button