Outline

Cách chia động từ outline rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ outline ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OUTLINE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to outline outlining outlined
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn outline outline outlines outline outline outline
Hiện tại tiếp diễn am outlining are outlining is outlining are outlining are outlining are outlining
Quá khứ đơn outlined outlined outlined outlined outlined outlined
Quá khứ tiếp diễn was outlining were outlining was outlining were outlining were outlining were outlining
Hiện tại hoàn thành have outlined have outlined has outlined have outlined have outlined have outlined
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been outlining have been outlining has been outlining have been outlining have been outlining have been outlining
Quá khứ hoàn thành had outlined had outlined had outlined had outlined had outlined had outlined
QK hoàn thành Tiếp diễn had been outlining had been outlining had been outlining had been outlining had been outlining had been outlining
Tương Lai will outline will outline will outline will outline will outline will outline
TL Tiếp Diễn will be outlining will be outlining will be outlining will be outlining will be outlining will be outlining
Tương Lai hoàn thành will have outlined will have outlined will have outlined will have outlined will have outlined will have outlined
TL HT Tiếp Diễn will have been outlining will have been outlining will have been outlining will have been outlining will have been outlining will have been outlining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would outline would outline would outline would outline would outline would outline
Conditional Perfect would have outlined would have outlined would have outlined would have outlined would have outlined would have outlined
Conditional Present Progressive would be outlining would be outlining would be outlining would be outlining would be outlining would be outlining
Conditional Perfect Progressive would have been outlining would have been outlining would have been outlining would have been outlining would have been outlining would have been outlining
Present Subjunctive outline outline outline outline outline outline
Past Subjunctive outlined outlined outlined outlined outlined outlined
Past Perfect Subjunctive had outlined had outlined had outlined had outlined had outlined had outlined
Imperative outline Let′s outline outline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/cast-of-hooking-up/.

Nên đọc
Close
Back to top button