Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Nab

Cách chia động từ nab rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ nab ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: NAB

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to nab nabbing nabbed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn nab nab nabs nab nab nab
Hiện tại tiếp diễn am nabbing are nabbing is nabbing are nabbing are nabbing are nabbing
Quá khứ đơn nabbed nabbed nabbed nabbed nabbed nabbed
Quá khứ tiếp diễn was nabbing were nabbing was nabbing were nabbing were nabbing were nabbing
Hiện tại hoàn thành have nabbed have nabbed has nabbed have nabbed have nabbed have nabbed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been nabbing have been nabbing has been nabbing have been nabbing have been nabbing have been nabbing
Quá khứ hoàn thành had nabbed had nabbed had nabbed had nabbed had nabbed had nabbed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been nabbing had been nabbing had been nabbing had been nabbing had been nabbing had been nabbing
Tương Lai will nab will nab will nab will nab will nab will nab
TL Tiếp Diễn will be nabbing will be nabbing will be nabbing will be nabbing will be nabbing will be nabbing
Tương Lai hoàn thành will have nabbed will have nabbed will have nabbed will have nabbed will have nabbed will have nabbed
TL HT Tiếp Diễn will have been nabbing will have been nabbing will have been nabbing will have been nabbing will have been nabbing will have been nabbing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would nab would nab would nab would nab would nab would nab
Conditional Perfect would have nabbed would have nabbed would have nabbed would have nabbed would have nabbed would have nabbed
Conditional Present Progressive would be nabbing would be nabbing would be nabbing would be nabbing would be nabbing would be nabbing
Conditional Perfect Progressive would have been nabbing would have been nabbing would have been nabbing would have been nabbing would have been nabbing would have been nabbing
Present Subjunctive nab nab nab nab nab nab
Past Subjunctive nabbed nabbed nabbed nabbed nabbed nabbed
Past Perfect Subjunctive had nabbed had nabbed had nabbed had nabbed had nabbed had nabbed
Imperative nab Let′s nab nab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button