Legislate

Cách chia động từ legislate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ legislate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LEGISLATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to legislate legislating legislated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn legislate legislate legislates legislate legislate legislate
Hiện tại tiếp diễn am legislating are legislating is legislating are legislating are legislating are legislating
Quá khứ đơn legislated legislated legislated legislated legislated legislated
Quá khứ tiếp diễn was legislating were legislating was legislating were legislating were legislating were legislating
Hiện tại hoàn thành have legislated have legislated has legislated have legislated have legislated have legislated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been legislating have been legislating has been legislating have been legislating have been legislating have been legislating
Quá khứ hoàn thành had legislated had legislated had legislated had legislated had legislated had legislated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been legislating had been legislating had been legislating had been legislating had been legislating had been legislating
Tương Lai will legislate will legislate will legislate will legislate will legislate will legislate
TL Tiếp Diễn will be legislating will be legislating will be legislating will be legislating will be legislating will be legislating
Tương Lai hoàn thành will have legislated will have legislated will have legislated will have legislated will have legislated will have legislated
TL HT Tiếp Diễn will have been legislating will have been legislating will have been legislating will have been legislating will have been legislating will have been legislating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would legislate would legislate would legislate would legislate would legislate would legislate
Conditional Perfect would have legislated would have legislated would have legislated would have legislated would have legislated would have legislated
Conditional Present Progressive would be legislating would be legislating would be legislating would be legislating would be legislating would be legislating
Conditional Perfect Progressive would have been legislating would have been legislating would have been legislating would have been legislating would have been legislating would have been legislating
Present Subjunctive legislate legislate legislate legislate legislate legislate
Past Subjunctive legislated legislated legislated legislated legislated legislated
Past Perfect Subjunctive had legislated had legislated had legislated had legislated had legislated had legislated
Imperative legislate Let′s legislate legislate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button