Name

Cách chia động từ name rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ name ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: NAME

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to name naming named
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn name name names name name name
Hiện tại tiếp diễn am naming are naming is naming are naming are naming are naming
Quá khứ đơn named named named named named named
Quá khứ tiếp diễn was naming were naming was naming were naming were naming were naming
Hiện tại hoàn thành have named have named has named have named have named have named
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been naming have been naming has been naming have been naming have been naming have been naming
Quá khứ hoàn thành had named had named had named had named had named had named
QK hoàn thành Tiếp diễn had been naming had been naming had been naming had been naming had been naming had been naming
Tương Lai will name will name will name will name will name will name
TL Tiếp Diễn will be naming will be naming will be naming will be naming will be naming will be naming
Tương Lai hoàn thành will have named will have named will have named will have named will have named will have named
TL HT Tiếp Diễn will have been naming will have been naming will have been naming will have been naming will have been naming will have been naming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would name would name would name would name would name would name
Conditional Perfect would have named would have named would have named would have named would have named would have named
Conditional Present Progressive would be naming would be naming would be naming would be naming would be naming would be naming
Conditional Perfect Progressive would have been naming would have been naming would have been naming would have been naming would have been naming would have been naming
Present Subjunctive name name name name name name
Past Subjunctive named named named named named named
Past Perfect Subjunctive had named had named had named had named had named had named
Imperative name Let′s name name

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button