Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Navigate

Cách chia động từ navigate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ navigate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: NAVIGATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to navigate navigating navigated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn navigate navigate navigates navigate navigate navigate
Hiện tại tiếp diễn am navigating are navigating is navigating are navigating are navigating are navigating
Quá khứ đơn navigated navigated navigated navigated navigated navigated
Quá khứ tiếp diễn was navigating were navigating was navigating were navigating were navigating were navigating
Hiện tại hoàn thành have navigated have navigated has navigated have navigated have navigated have navigated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been navigating have been navigating has been navigating have been navigating have been navigating have been navigating
Quá khứ hoàn thành had navigated had navigated had navigated had navigated had navigated had navigated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been navigating had been navigating had been navigating had been navigating had been navigating had been navigating
Tương Lai will navigate will navigate will navigate will navigate will navigate will navigate
TL Tiếp Diễn will be navigating will be navigating will be navigating will be navigating will be navigating will be navigating
Tương Lai hoàn thành will have navigated will have navigated will have navigated will have navigated will have navigated will have navigated
TL HT Tiếp Diễn will have been navigating will have been navigating will have been navigating will have been navigating will have been navigating will have been navigating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would navigate would navigate would navigate would navigate would navigate would navigate
Conditional Perfect would have navigated would have navigated would have navigated would have navigated would have navigated would have navigated
Conditional Present Progressive would be navigating would be navigating would be navigating would be navigating would be navigating would be navigating
Conditional Perfect Progressive would have been navigating would have been navigating would have been navigating would have been navigating would have been navigating would have been navigating
Present Subjunctive navigate navigate navigate navigate navigate navigate
Past Subjunctive navigated navigated navigated navigated navigated navigated
Past Perfect Subjunctive had navigated had navigated had navigated had navigated had navigated had navigated
Imperative navigate Let′s navigate navigate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/new-dating-web-sites/.

Nên đọc
Close
Back to top button