Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bid

Cách chia động từ bid rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bid ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BID

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bid biding bidden
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bid bid bids bid bid bid
Hiện tại tiếp diễn am biding are biding is biding are biding are biding are biding
Quá khứ đơn bade bade bade bade bade bade
Quá khứ tiếp diễn was biding were biding was biding were biding were biding were biding
Hiện tại hoàn thành have bidden have bidden has bidden have bidden have bidden have bidden
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been biding have been biding has been biding have been biding have been biding have been biding
Quá khứ hoàn thành had bidden had bidden had bidden had bidden had bidden had bidden
QK hoàn thành Tiếp diễn had been biding had been biding had been biding had been biding had been biding had been biding
Tương Lai will bid will bid will bid will bid will bid will bid
TL Tiếp Diễn will be biding will be biding will be biding will be biding will be biding will be biding
Tương Lai hoàn thành will have bidden will have bidden will have bidden will have bidden will have bidden will have bidden
TL HT Tiếp Diễn will have been biding will have been biding will have been biding will have been biding will have been biding will have been biding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bid would bid would bid would bid would bid would bid
Conditional Perfect would have bidden would have bidden would have bidden would have bidden would have bidden would have bidden
Conditional Present Progressive would be biding would be biding would be biding would be biding would be biding would be biding
Conditional Perfect Progressive would have been biding would have been biding would have been biding would have been biding would have been biding would have been biding
Present Subjunctive bid bid bid bid bid bid
Past Subjunctive bade bade bade bade bade bade
Past Perfect Subjunctive had bidden had bidden had bidden had bidden had bidden had bidden
Imperative bid Let′s bid bid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating chubby guy.

Nên đọc
Close
Back to top button