Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Nod

Cách chia động từ nod rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ nod ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: NOD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to nod nodding nodded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn nod nod nods nod nod nod
Hiện tại tiếp diễn am nodding are nodding is nodding are nodding are nodding are nodding
Quá khứ đơn nodded nodded nodded nodded nodded nodded
Quá khứ tiếp diễn was nodding were nodding was nodding were nodding were nodding were nodding
Hiện tại hoàn thành have nodded have nodded has nodded have nodded have nodded have nodded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been nodding have been nodding has been nodding have been nodding have been nodding have been nodding
Quá khứ hoàn thành had nodded had nodded had nodded had nodded had nodded had nodded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been nodding had been nodding had been nodding had been nodding had been nodding had been nodding
Tương Lai will nod will nod will nod will nod will nod will nod
TL Tiếp Diễn will be nodding will be nodding will be nodding will be nodding will be nodding will be nodding
Tương Lai hoàn thành will have nodded will have nodded will have nodded will have nodded will have nodded will have nodded
TL HT Tiếp Diễn will have been nodding will have been nodding will have been nodding will have been nodding will have been nodding will have been nodding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would nod would nod would nod would nod would nod would nod
Conditional Perfect would have nodded would have nodded would have nodded would have nodded would have nodded would have nodded
Conditional Present Progressive would be nodding would be nodding would be nodding would be nodding would be nodding would be nodding
Conditional Perfect Progressive would have been nodding would have been nodding would have been nodding would have been nodding would have been nodding would have been nodding
Present Subjunctive nod nod nod nod nod nod
Past Subjunctive nodded nodded nodded nodded nodded nodded
Past Perfect Subjunctive had nodded had nodded had nodded had nodded had nodded had nodded
Imperative nod Let′s nod nod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. speed dating chester.

Nên đọc
Close
Back to top button