Oil

Cách chia động từ oil rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ oil ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OIL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to oil oiling oiled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn oil oil oils oil oil oil
Hiện tại tiếp diễn am oiling are oiling is oiling are oiling are oiling are oiling
Quá khứ đơn oiled oiled oiled oiled oiled oiled
Quá khứ tiếp diễn was oiling were oiling was oiling were oiling were oiling were oiling
Hiện tại hoàn thành have oiled have oiled has oiled have oiled have oiled have oiled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been oiling have been oiling has been oiling have been oiling have been oiling have been oiling
Quá khứ hoàn thành had oiled had oiled had oiled had oiled had oiled had oiled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been oiling had been oiling had been oiling had been oiling had been oiling had been oiling
Tương Lai will oil will oil will oil will oil will oil will oil
TL Tiếp Diễn will be oiling will be oiling will be oiling will be oiling will be oiling will be oiling
Tương Lai hoàn thành will have oiled will have oiled will have oiled will have oiled will have oiled will have oiled
TL HT Tiếp Diễn will have been oiling will have been oiling will have been oiling will have been oiling will have been oiling will have been oiling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would oil would oil would oil would oil would oil would oil
Conditional Perfect would have oiled would have oiled would have oiled would have oiled would have oiled would have oiled
Conditional Present Progressive would be oiling would be oiling would be oiling would be oiling would be oiling would be oiling
Conditional Perfect Progressive would have been oiling would have been oiling would have been oiling would have been oiling would have been oiling would have been oiling
Present Subjunctive oil oil oil oil oil oil
Past Subjunctive oiled oiled oiled oiled oiled oiled
Past Perfect Subjunctive had oiled had oiled had oiled had oiled had oiled had oiled
Imperative oil Let′s oil oil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button