Overlap

Cách chia động từ overlap rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ overlap ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OVERLAP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to overlap overlapping overlapped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn overlap overlap overlaps overlap overlap overlap
Hiện tại tiếp diễn am overlapping are overlapping is overlapping are overlapping are overlapping are overlapping
Quá khứ đơn overlapped overlapped overlapped overlapped overlapped overlapped
Quá khứ tiếp diễn was overlapping were overlapping was overlapping were overlapping were overlapping were overlapping
Hiện tại hoàn thành have overlapped have overlapped has overlapped have overlapped have overlapped have overlapped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been overlapping have been overlapping has been overlapping have been overlapping have been overlapping have been overlapping
Quá khứ hoàn thành had overlapped had overlapped had overlapped had overlapped had overlapped had overlapped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been overlapping had been overlapping had been overlapping had been overlapping had been overlapping had been overlapping
Tương Lai will overlap will overlap will overlap will overlap will overlap will overlap
TL Tiếp Diễn will be overlapping will be overlapping will be overlapping will be overlapping will be overlapping will be overlapping
Tương Lai hoàn thành will have overlapped will have overlapped will have overlapped will have overlapped will have overlapped will have overlapped
TL HT Tiếp Diễn will have been overlapping will have been overlapping will have been overlapping will have been overlapping will have been overlapping will have been overlapping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would overlap would overlap would overlap would overlap would overlap would overlap
Conditional Perfect would have overlapped would have overlapped would have overlapped would have overlapped would have overlapped would have overlapped
Conditional Present Progressive would be overlapping would be overlapping would be overlapping would be overlapping would be overlapping would be overlapping
Conditional Perfect Progressive would have been overlapping would have been overlapping would have been overlapping would have been overlapping would have been overlapping would have been overlapping
Present Subjunctive overlap overlap overlap overlap overlap overlap
Past Subjunctive overlapped overlapped overlapped overlapped overlapped overlapped
Past Perfect Subjunctive had overlapped had overlapped had overlapped had overlapped had overlapped had overlapped
Imperative overlap Let′s overlap overlap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/straight-men-making-out/.

Nên đọc
Close
Back to top button