Owe

Cách chia động từ owe rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ owe ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OWE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to owe owing owed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn owe owe owes owe owe owe
Hiện tại tiếp diễn am owing are owing is owing are owing are owing are owing
Quá khứ đơn owed owed owed owed owed owed
Quá khứ tiếp diễn was owing were owing was owing were owing were owing were owing
Hiện tại hoàn thành have owed have owed has owed have owed have owed have owed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been owing have been owing has been owing have been owing have been owing have been owing
Quá khứ hoàn thành had owed had owed had owed had owed had owed had owed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been owing had been owing had been owing had been owing had been owing had been owing
Tương Lai will owe will owe will owe will owe will owe will owe
TL Tiếp Diễn will be owing will be owing will be owing will be owing will be owing will be owing
Tương Lai hoàn thành will have owed will have owed will have owed will have owed will have owed will have owed
TL HT Tiếp Diễn will have been owing will have been owing will have been owing will have been owing will have been owing will have been owing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would owe would owe would owe would owe would owe would owe
Conditional Perfect would have owed would have owed would have owed would have owed would have owed would have owed
Conditional Present Progressive would be owing would be owing would be owing would be owing would be owing would be owing
Conditional Perfect Progressive would have been owing would have been owing would have been owing would have been owing would have been owing would have been owing
Present Subjunctive owe owe owe owe owe owe
Past Subjunctive owed owed owed owed owed owed
Past Perfect Subjunctive had owed had owed had owed had owed had owed had owed
Imperative owe Let′s owe owe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. sofia vergara dating.

Nên đọc
java date and time
Back to top button