Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Retch

Cách chia động từ retch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ retch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RETCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to retch retching retched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn retch retch retches retch retch retch
Hiện tại tiếp diễn am retching are retching is retching are retching are retching are retching
Quá khứ đơn retched retched retched retched retched retched
Quá khứ tiếp diễn was retching were retching was retching were retching were retching were retching
Hiện tại hoàn thành have retched have retched has retched have retched have retched have retched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been retching have been retching has been retching have been retching have been retching have been retching
Quá khứ hoàn thành had retched had retched had retched had retched had retched had retched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been retching had been retching had been retching had been retching had been retching had been retching
Tương Lai will retch will retch will retch will retch will retch will retch
TL Tiếp Diễn will be retching will be retching will be retching will be retching will be retching will be retching
Tương Lai hoàn thành will have retched will have retched will have retched will have retched will have retched will have retched
TL HT Tiếp Diễn will have been retching will have been retching will have been retching will have been retching will have been retching will have been retching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would retch would retch would retch would retch would retch would retch
Conditional Perfect would have retched would have retched would have retched would have retched would have retched would have retched
Conditional Present Progressive would be retching would be retching would be retching would be retching would be retching would be retching
Conditional Perfect Progressive would have been retching would have been retching would have been retching would have been retching would have been retching would have been retching
Present Subjunctive retch retch retch retch retch retch
Past Subjunctive retched retched retched retched retched retched
Past Perfect Subjunctive had retched had retched had retched had retched had retched had retched
Imperative retch Let′s retch retch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button