Pace

Cách chia động từ pace rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pace ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PACE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pace pacing paced
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pace pace paces pace pace pace
Hiện tại tiếp diễn am pacing are pacing is pacing are pacing are pacing are pacing
Quá khứ đơn paced paced paced paced paced paced
Quá khứ tiếp diễn was pacing were pacing was pacing were pacing were pacing were pacing
Hiện tại hoàn thành have paced have paced has paced have paced have paced have paced
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pacing have been pacing has been pacing have been pacing have been pacing have been pacing
Quá khứ hoàn thành had paced had paced had paced had paced had paced had paced
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pacing had been pacing had been pacing had been pacing had been pacing had been pacing
Tương Lai will pace will pace will pace will pace will pace will pace
TL Tiếp Diễn will be pacing will be pacing will be pacing will be pacing will be pacing will be pacing
Tương Lai hoàn thành will have paced will have paced will have paced will have paced will have paced will have paced
TL HT Tiếp Diễn will have been pacing will have been pacing will have been pacing will have been pacing will have been pacing will have been pacing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pace would pace would pace would pace would pace would pace
Conditional Perfect would have paced would have paced would have paced would have paced would have paced would have paced
Conditional Present Progressive would be pacing would be pacing would be pacing would be pacing would be pacing would be pacing
Conditional Perfect Progressive would have been pacing would have been pacing would have been pacing would have been pacing would have been pacing would have been pacing
Present Subjunctive pace pace pace pace pace pace
Past Subjunctive paced paced paced paced paced paced
Past Perfect Subjunctive had paced had paced had paced had paced had paced had paced
Imperative pace Let′s pace pace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/best-european-dating-apps/.

Nên đọc
Close
Back to top button