Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Stir

Cách chia động từ stir rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ stir ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STIR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to stir stirring stirred
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn stir stir stirs stir stir stir
Hiện tại tiếp diễn am stirring are stirring is stirring are stirring are stirring are stirring
Quá khứ đơn stirred stirred stirred stirred stirred stirred
Quá khứ tiếp diễn was stirring were stirring was stirring were stirring were stirring were stirring
Hiện tại hoàn thành have stirred have stirred has stirred have stirred have stirred have stirred
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been stirring have been stirring has been stirring have been stirring have been stirring have been stirring
Quá khứ hoàn thành had stirred had stirred had stirred had stirred had stirred had stirred
QK hoàn thành Tiếp diễn had been stirring had been stirring had been stirring had been stirring had been stirring had been stirring
Tương Lai will stir will stir will stir will stir will stir will stir
TL Tiếp Diễn will be stirring will be stirring will be stirring will be stirring will be stirring will be stirring
Tương Lai hoàn thành will have stirred will have stirred will have stirred will have stirred will have stirred will have stirred
TL HT Tiếp Diễn will have been stirring will have been stirring will have been stirring will have been stirring will have been stirring will have been stirring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would stir would stir would stir would stir would stir would stir
Conditional Perfect would have stirred would have stirred would have stirred would have stirred would have stirred would have stirred
Conditional Present Progressive would be stirring would be stirring would be stirring would be stirring would be stirring would be stirring
Conditional Perfect Progressive would have been stirring would have been stirring would have been stirring would have been stirring would have been stirring would have been stirring
Present Subjunctive stir stir stir stir stir stir
Past Subjunctive stirred stirred stirred stirred stirred stirred
Past Perfect Subjunctive had stirred had stirred had stirred had stirred had stirred had stirred
Imperative stir Let′s stir stir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button