Package

Cách chia động từ package rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ package ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PACKAGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to package packaging packaged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn package package packages package package package
Hiện tại tiếp diễn am packaging are packaging is packaging are packaging are packaging are packaging
Quá khứ đơn packaged packaged packaged packaged packaged packaged
Quá khứ tiếp diễn was packaging were packaging was packaging were packaging were packaging were packaging
Hiện tại hoàn thành have packaged have packaged has packaged have packaged have packaged have packaged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been packaging have been packaging has been packaging have been packaging have been packaging have been packaging
Quá khứ hoàn thành had packaged had packaged had packaged had packaged had packaged had packaged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been packaging had been packaging had been packaging had been packaging had been packaging had been packaging
Tương Lai will package will package will package will package will package will package
TL Tiếp Diễn will be packaging will be packaging will be packaging will be packaging will be packaging will be packaging
Tương Lai hoàn thành will have packaged will have packaged will have packaged will have packaged will have packaged will have packaged
TL HT Tiếp Diễn will have been packaging will have been packaging will have been packaging will have been packaging will have been packaging will have been packaging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would package would package would package would package would package would package
Conditional Perfect would have packaged would have packaged would have packaged would have packaged would have packaged would have packaged
Conditional Present Progressive would be packaging would be packaging would be packaging would be packaging would be packaging would be packaging
Conditional Perfect Progressive would have been packaging would have been packaging would have been packaging would have been packaging would have been packaging would have been packaging
Present Subjunctive package package package package package package
Past Subjunctive packaged packaged packaged packaged packaged packaged
Past Perfect Subjunctive had packaged had packaged had packaged had packaged had packaged had packaged
Imperative package Let′s package package

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dating-sites-for-over-55/.

Nên đọc
Close
Back to top button