Coexist

Cách chia động từ coexist rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ coexist ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COEXIST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to coexist coexisting coexisted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn coexist coexist coexists coexist coexist coexist
Hiện tại tiếp diễn am coexisting are coexisting is coexisting are coexisting are coexisting are coexisting
Quá khứ đơn coexisted coexisted coexisted coexisted coexisted coexisted
Quá khứ tiếp diễn was coexisting were coexisting was coexisting were coexisting were coexisting were coexisting
Hiện tại hoàn thành have coexisted have coexisted has coexisted have coexisted have coexisted have coexisted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been coexisting have been coexisting has been coexisting have been coexisting have been coexisting have been coexisting
Quá khứ hoàn thành had coexisted had coexisted had coexisted had coexisted had coexisted had coexisted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been coexisting had been coexisting had been coexisting had been coexisting had been coexisting had been coexisting
Tương Lai will coexist will coexist will coexist will coexist will coexist will coexist
TL Tiếp Diễn will be coexisting will be coexisting will be coexisting will be coexisting will be coexisting will be coexisting
Tương Lai hoàn thành will have coexisted will have coexisted will have coexisted will have coexisted will have coexisted will have coexisted
TL HT Tiếp Diễn will have been coexisting will have been coexisting will have been coexisting will have been coexisting will have been coexisting will have been coexisting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would coexist would coexist would coexist would coexist would coexist would coexist
Conditional Perfect would have coexisted would have coexisted would have coexisted would have coexisted would have coexisted would have coexisted
Conditional Present Progressive would be coexisting would be coexisting would be coexisting would be coexisting would be coexisting would be coexisting
Conditional Perfect Progressive would have been coexisting would have been coexisting would have been coexisting would have been coexisting would have been coexisting would have been coexisting
Present Subjunctive coexist coexist coexist coexist coexist coexist
Past Subjunctive coexisted coexisted coexisted coexisted coexisted coexisted
Past Perfect Subjunctive had coexisted had coexisted had coexisted had coexisted had coexisted had coexisted
Imperative coexist Let′s coexist coexist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dhul-hijjah-2022-dates/.

Nên đọc
Close
Back to top button