Pat

Cách chia động từ pat rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pat ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PAT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pat patting pated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pat pat pats pat pat pat
Hiện tại tiếp diễn am patting are patting is patting are patting are patting are patting
Quá khứ đơn pated pated pated pated pated pated
Quá khứ tiếp diễn was patting were patting was patting were patting were patting were patting
Hiện tại hoàn thành have pated have pated has pated have pated have pated have pated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been patting have been patting has been patting have been patting have been patting have been patting
Quá khứ hoàn thành had pated had pated had pated had pated had pated had pated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been patting had been patting had been patting had been patting had been patting had been patting
Tương Lai will pat will pat will pat will pat will pat will pat
TL Tiếp Diễn will be patting will be patting will be patting will be patting will be patting will be patting
Tương Lai hoàn thành will have pated will have pated will have pated will have pated will have pated will have pated
TL HT Tiếp Diễn will have been patting will have been patting will have been patting will have been patting will have been patting will have been patting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pat would pat would pat would pat would pat would pat
Conditional Perfect would have pated would have pated would have pated would have pated would have pated would have pated
Conditional Present Progressive would be patting would be patting would be patting would be patting would be patting would be patting
Conditional Perfect Progressive would have been patting would have been patting would have been patting would have been patting would have been patting would have been patting
Present Subjunctive pat pat pat pat pat pat
Past Subjunctive pated pated pated pated pated pated
Past Perfect Subjunctive had pated had pated had pated had pated had pated had pated
Imperative pat Let′s pat pat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/sydney-asian-dating/.

Nên đọc
meetup greenville sc
Back to top button