Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Ruffle

Cách chia động từ ruffle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ ruffle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RUFFLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to ruffle ruffling ruffled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn ruffle ruffle ruffles ruffle ruffle ruffle
Hiện tại tiếp diễn am ruffling are ruffling is ruffling are ruffling are ruffling are ruffling
Quá khứ đơn ruffled ruffled ruffled ruffled ruffled ruffled
Quá khứ tiếp diễn was ruffling were ruffling was ruffling were ruffling were ruffling were ruffling
Hiện tại hoàn thành have ruffled have ruffled has ruffled have ruffled have ruffled have ruffled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been ruffling have been ruffling has been ruffling have been ruffling have been ruffling have been ruffling
Quá khứ hoàn thành had ruffled had ruffled had ruffled had ruffled had ruffled had ruffled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been ruffling had been ruffling had been ruffling had been ruffling had been ruffling had been ruffling
Tương Lai will ruffle will ruffle will ruffle will ruffle will ruffle will ruffle
TL Tiếp Diễn will be ruffling will be ruffling will be ruffling will be ruffling will be ruffling will be ruffling
Tương Lai hoàn thành will have ruffled will have ruffled will have ruffled will have ruffled will have ruffled will have ruffled
TL HT Tiếp Diễn will have been ruffling will have been ruffling will have been ruffling will have been ruffling will have been ruffling will have been ruffling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would ruffle would ruffle would ruffle would ruffle would ruffle would ruffle
Conditional Perfect would have ruffled would have ruffled would have ruffled would have ruffled would have ruffled would have ruffled
Conditional Present Progressive would be ruffling would be ruffling would be ruffling would be ruffling would be ruffling would be ruffling
Conditional Perfect Progressive would have been ruffling would have been ruffling would have been ruffling would have been ruffling would have been ruffling would have been ruffling
Present Subjunctive ruffle ruffle ruffle ruffle ruffle ruffle
Past Subjunctive ruffled ruffled ruffled ruffled ruffled ruffled
Past Perfect Subjunctive had ruffled had ruffled had ruffled had ruffled had ruffled had ruffled
Imperative ruffle Let′s ruffle ruffle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. free mature dating site.

Nên đọc
Close
Back to top button