Pauperize

Cách chia động từ pauperize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pauperize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PAUPERIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pauperize pauperizing pauperized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pauperize pauperize pauperizes pauperize pauperize pauperize
Hiện tại tiếp diễn am pauperizing are pauperizing is pauperizing are pauperizing are pauperizing are pauperizing
Quá khứ đơn pauperized pauperized pauperized pauperized pauperized pauperized
Quá khứ tiếp diễn was pauperizing were pauperizing was pauperizing were pauperizing were pauperizing were pauperizing
Hiện tại hoàn thành have pauperized have pauperized has pauperized have pauperized have pauperized have pauperized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pauperizing have been pauperizing has been pauperizing have been pauperizing have been pauperizing have been pauperizing
Quá khứ hoàn thành had pauperized had pauperized had pauperized had pauperized had pauperized had pauperized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pauperizing had been pauperizing had been pauperizing had been pauperizing had been pauperizing had been pauperizing
Tương Lai will pauperize will pauperize will pauperize will pauperize will pauperize will pauperize
TL Tiếp Diễn will be pauperizing will be pauperizing will be pauperizing will be pauperizing will be pauperizing will be pauperizing
Tương Lai hoàn thành will have pauperized will have pauperized will have pauperized will have pauperized will have pauperized will have pauperized
TL HT Tiếp Diễn will have been pauperizing will have been pauperizing will have been pauperizing will have been pauperizing will have been pauperizing will have been pauperizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pauperize would pauperize would pauperize would pauperize would pauperize would pauperize
Conditional Perfect would have pauperized would have pauperized would have pauperized would have pauperized would have pauperized would have pauperized
Conditional Present Progressive would be pauperizing would be pauperizing would be pauperizing would be pauperizing would be pauperizing would be pauperizing
Conditional Perfect Progressive would have been pauperizing would have been pauperizing would have been pauperizing would have been pauperizing would have been pauperizing would have been pauperizing
Present Subjunctive pauperize pauperize pauperize pauperize pauperize pauperize
Past Subjunctive pauperized pauperized pauperized pauperized pauperized pauperized
Past Perfect Subjunctive had pauperized had pauperized had pauperized had pauperized had pauperized had pauperized
Imperative pauperize Let′s pauperize pauperize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button