Penalize

Cách chia động từ penalize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ penalize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PENALIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to penalize penalizing penalized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn penalize penalize penalizes penalize penalize penalize
Hiện tại tiếp diễn am penalizing are penalizing is penalizing are penalizing are penalizing are penalizing
Quá khứ đơn penalized penalized penalized penalized penalized penalized
Quá khứ tiếp diễn was penalizing were penalizing was penalizing were penalizing were penalizing were penalizing
Hiện tại hoàn thành have penalized have penalized has penalized have penalized have penalized have penalized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been penalizing have been penalizing has been penalizing have been penalizing have been penalizing have been penalizing
Quá khứ hoàn thành had penalized had penalized had penalized had penalized had penalized had penalized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been penalizing had been penalizing had been penalizing had been penalizing had been penalizing had been penalizing
Tương Lai will penalize will penalize will penalize will penalize will penalize will penalize
TL Tiếp Diễn will be penalizing will be penalizing will be penalizing will be penalizing will be penalizing will be penalizing
Tương Lai hoàn thành will have penalized will have penalized will have penalized will have penalized will have penalized will have penalized
TL HT Tiếp Diễn will have been penalizing will have been penalizing will have been penalizing will have been penalizing will have been penalizing will have been penalizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would penalize would penalize would penalize would penalize would penalize would penalize
Conditional Perfect would have penalized would have penalized would have penalized would have penalized would have penalized would have penalized
Conditional Present Progressive would be penalizing would be penalizing would be penalizing would be penalizing would be penalizing would be penalizing
Conditional Perfect Progressive would have been penalizing would have been penalizing would have been penalizing would have been penalizing would have been penalizing would have been penalizing
Present Subjunctive penalize penalize penalize penalize penalize penalize
Past Subjunctive penalized penalized penalized penalized penalized penalized
Past Perfect Subjunctive had penalized had penalized had penalized had penalized had penalized had penalized
Imperative penalize Let′s penalize penalize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/save-the-date-template-free/.

Back to top button