Peddle

Cách chia động từ peddle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ peddle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PEDDLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to peddle peddling peddled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn peddle peddle peddles peddle peddle peddle
Hiện tại tiếp diễn am peddling are peddling is peddling are peddling are peddling are peddling
Quá khứ đơn peddled peddled peddled peddled peddled peddled
Quá khứ tiếp diễn was peddling were peddling was peddling were peddling were peddling were peddling
Hiện tại hoàn thành have peddled have peddled has peddled have peddled have peddled have peddled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been peddling have been peddling has been peddling have been peddling have been peddling have been peddling
Quá khứ hoàn thành had peddled had peddled had peddled had peddled had peddled had peddled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been peddling had been peddling had been peddling had been peddling had been peddling had been peddling
Tương Lai will peddle will peddle will peddle will peddle will peddle will peddle
TL Tiếp Diễn will be peddling will be peddling will be peddling will be peddling will be peddling will be peddling
Tương Lai hoàn thành will have peddled will have peddled will have peddled will have peddled will have peddled will have peddled
TL HT Tiếp Diễn will have been peddling will have been peddling will have been peddling will have been peddling will have been peddling will have been peddling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would peddle would peddle would peddle would peddle would peddle would peddle
Conditional Perfect would have peddled would have peddled would have peddled would have peddled would have peddled would have peddled
Conditional Present Progressive would be peddling would be peddling would be peddling would be peddling would be peddling would be peddling
Conditional Perfect Progressive would have been peddling would have been peddling would have been peddling would have been peddling would have been peddling would have been peddling
Present Subjunctive peddle peddle peddle peddle peddle peddle
Past Subjunctive peddled peddled peddled peddled peddled peddled
Past Perfect Subjunctive had peddled had peddled had peddled had peddled had peddled had peddled
Imperative peddle Let′s peddle peddle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button