Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Deny

Cách chia động từ deny rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ deny ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DENY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to deny denying denied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn deny deny denies deny deny deny
Hiện tại tiếp diễn am denying are denying is denying are denying are denying are denying
Quá khứ đơn denied denied denied denied denied denied
Quá khứ tiếp diễn was denying were denying was denying were denying were denying were denying
Hiện tại hoàn thành have denied have denied has denied have denied have denied have denied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been denying have been denying has been denying have been denying have been denying have been denying
Quá khứ hoàn thành had denied had denied had denied had denied had denied had denied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been denying had been denying had been denying had been denying had been denying had been denying
Tương Lai will deny will deny will deny will deny will deny will deny
TL Tiếp Diễn will be denying will be denying will be denying will be denying will be denying will be denying
Tương Lai hoàn thành will have denied will have denied will have denied will have denied will have denied will have denied
TL HT Tiếp Diễn will have been denying will have been denying will have been denying will have been denying will have been denying will have been denying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would deny would deny would deny would deny would deny would deny
Conditional Perfect would have denied would have denied would have denied would have denied would have denied would have denied
Conditional Present Progressive would be denying would be denying would be denying would be denying would be denying would be denying
Conditional Perfect Progressive would have been denying would have been denying would have been denying would have been denying would have been denying would have been denying
Present Subjunctive deny deny deny deny deny deny
Past Subjunctive denied denied denied denied denied denied
Past Perfect Subjunctive had denied had denied had denied had denied had denied had denied
Imperative deny Let′s deny deny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button