Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Plash

Cách chia động từ plash rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ plash ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PLASH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to plash plashing plashed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn plash plash plashes plash plash plash
Hiện tại tiếp diễn am plashing are plashing is plashing are plashing are plashing are plashing
Quá khứ đơn plashed plashed plashed plashed plashed plashed
Quá khứ tiếp diễn was plashing were plashing was plashing were plashing were plashing were plashing
Hiện tại hoàn thành have plashed have plashed has plashed have plashed have plashed have plashed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been plashing have been plashing has been plashing have been plashing have been plashing have been plashing
Quá khứ hoàn thành had plashed had plashed had plashed had plashed had plashed had plashed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been plashing had been plashing had been plashing had been plashing had been plashing had been plashing
Tương Lai will plash will plash will plash will plash will plash will plash
TL Tiếp Diễn will be plashing will be plashing will be plashing will be plashing will be plashing will be plashing
Tương Lai hoàn thành will have plashed will have plashed will have plashed will have plashed will have plashed will have plashed
TL HT Tiếp Diễn will have been plashing will have been plashing will have been plashing will have been plashing will have been plashing will have been plashing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would plash would plash would plash would plash would plash would plash
Conditional Perfect would have plashed would have plashed would have plashed would have plashed would have plashed would have plashed
Conditional Present Progressive would be plashing would be plashing would be plashing would be plashing would be plashing would be plashing
Conditional Perfect Progressive would have been plashing would have been plashing would have been plashing would have been plashing would have been plashing would have been plashing
Present Subjunctive plash plash plash plash plash plash
Past Subjunctive plashed plashed plashed plashed plashed plashed
Past Perfect Subjunctive had plashed had plashed had plashed had plashed had plashed had plashed
Imperative plash Let′s plash plash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. who is dating willow smith.

Nên đọc
Close
Back to top button