Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pause

Cách chia động từ pause rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pause ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PAUSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pause pausing paused
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pause pause pauses pause pause pause
Hiện tại tiếp diễn am pausing are pausing is pausing are pausing are pausing are pausing
Quá khứ đơn paused paused paused paused paused paused
Quá khứ tiếp diễn was pausing were pausing was pausing were pausing were pausing were pausing
Hiện tại hoàn thành have paused have paused has paused have paused have paused have paused
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pausing have been pausing has been pausing have been pausing have been pausing have been pausing
Quá khứ hoàn thành had paused had paused had paused had paused had paused had paused
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pausing had been pausing had been pausing had been pausing had been pausing had been pausing
Tương Lai will pause will pause will pause will pause will pause will pause
TL Tiếp Diễn will be pausing will be pausing will be pausing will be pausing will be pausing will be pausing
Tương Lai hoàn thành will have paused will have paused will have paused will have paused will have paused will have paused
TL HT Tiếp Diễn will have been pausing will have been pausing will have been pausing will have been pausing will have been pausing will have been pausing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pause would pause would pause would pause would pause would pause
Conditional Perfect would have paused would have paused would have paused would have paused would have paused would have paused
Conditional Present Progressive would be pausing would be pausing would be pausing would be pausing would be pausing would be pausing
Conditional Perfect Progressive would have been pausing would have been pausing would have been pausing would have been pausing would have been pausing would have been pausing
Present Subjunctive pause pause pause pause pause pause
Past Subjunctive paused paused paused paused paused paused
Past Perfect Subjunctive had paused had paused had paused had paused had paused had paused
Imperative pause Let′s pause pause

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button