Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pledge

Cách chia động từ pledge rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pledge ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PLEDGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pledge pledging pledged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pledge pledge pledges pledge pledge pledge
Hiện tại tiếp diễn am pledging are pledging is pledging are pledging are pledging are pledging
Quá khứ đơn pledged pledged pledged pledged pledged pledged
Quá khứ tiếp diễn was pledging were pledging was pledging were pledging were pledging were pledging
Hiện tại hoàn thành have pledged have pledged has pledged have pledged have pledged have pledged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pledging have been pledging has been pledging have been pledging have been pledging have been pledging
Quá khứ hoàn thành had pledged had pledged had pledged had pledged had pledged had pledged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pledging had been pledging had been pledging had been pledging had been pledging had been pledging
Tương Lai will pledge will pledge will pledge will pledge will pledge will pledge
TL Tiếp Diễn will be pledging will be pledging will be pledging will be pledging will be pledging will be pledging
Tương Lai hoàn thành will have pledged will have pledged will have pledged will have pledged will have pledged will have pledged
TL HT Tiếp Diễn will have been pledging will have been pledging will have been pledging will have been pledging will have been pledging will have been pledging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pledge would pledge would pledge would pledge would pledge would pledge
Conditional Perfect would have pledged would have pledged would have pledged would have pledged would have pledged would have pledged
Conditional Present Progressive would be pledging would be pledging would be pledging would be pledging would be pledging would be pledging
Conditional Perfect Progressive would have been pledging would have been pledging would have been pledging would have been pledging would have been pledging would have been pledging
Present Subjunctive pledge pledge pledge pledge pledge pledge
Past Subjunctive pledged pledged pledged pledged pledged pledged
Past Perfect Subjunctive had pledged had pledged had pledged had pledged had pledged had pledged
Imperative pledge Let′s pledge pledge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button