Travel

Cách chia động từ travel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ travel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TRAVEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to travel traveling traveled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn travel travel travels travel travel travel
Hiện tại tiếp diễn am traveling are traveling is traveling are traveling are traveling are traveling
Quá khứ đơn traveled traveled traveled traveled traveled traveled
Quá khứ tiếp diễn was traveling were traveling was traveling were traveling were traveling were traveling
Hiện tại hoàn thành have traveled have traveled has traveled have traveled have traveled have traveled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been traveling have been traveling has been traveling have been traveling have been traveling have been traveling
Quá khứ hoàn thành had traveled had traveled had traveled had traveled had traveled had traveled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been traveling had been traveling had been traveling had been traveling had been traveling had been traveling
Tương Lai will travel will travel will travel will travel will travel will travel
TL Tiếp Diễn will be traveling will be traveling will be traveling will be traveling will be traveling will be traveling
Tương Lai hoàn thành will have traveled will have traveled will have traveled will have traveled will have traveled will have traveled
TL HT Tiếp Diễn will have been traveling will have been traveling will have been traveling will have been traveling will have been traveling will have been traveling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would travel would travel would travel would travel would travel would travel
Conditional Perfect would have traveled would have traveled would have traveled would have traveled would have traveled would have traveled
Conditional Present Progressive would be traveling would be traveling would be traveling would be traveling would be traveling would be traveling
Conditional Perfect Progressive would have been traveling would have been traveling would have been traveling would have been traveling would have been traveling would have been traveling
Present Subjunctive travel travel travel travel travel travel
Past Subjunctive traveled traveled traveled traveled traveled traveled
Past Perfect Subjunctive had traveled had traveled had traveled had traveled had traveled had traveled
Imperative travel Let′s travel travel

2 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button