Polarize

Cách chia động từ polarize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ polarize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: POLARIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to polarize polarizing polarized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn polarize polarize polarizes polarize polarize polarize
Hiện tại tiếp diễn am polarizing are polarizing is polarizing are polarizing are polarizing are polarizing
Quá khứ đơn polarized polarized polarized polarized polarized polarized
Quá khứ tiếp diễn was polarizing were polarizing was polarizing were polarizing were polarizing were polarizing
Hiện tại hoàn thành have polarized have polarized has polarized have polarized have polarized have polarized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been polarizing have been polarizing has been polarizing have been polarizing have been polarizing have been polarizing
Quá khứ hoàn thành had polarized had polarized had polarized had polarized had polarized had polarized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been polarizing had been polarizing had been polarizing had been polarizing had been polarizing had been polarizing
Tương Lai will polarize will polarize will polarize will polarize will polarize will polarize
TL Tiếp Diễn will be polarizing will be polarizing will be polarizing will be polarizing will be polarizing will be polarizing
Tương Lai hoàn thành will have polarized will have polarized will have polarized will have polarized will have polarized will have polarized
TL HT Tiếp Diễn will have been polarizing will have been polarizing will have been polarizing will have been polarizing will have been polarizing will have been polarizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would polarize would polarize would polarize would polarize would polarize would polarize
Conditional Perfect would have polarized would have polarized would have polarized would have polarized would have polarized would have polarized
Conditional Present Progressive would be polarizing would be polarizing would be polarizing would be polarizing would be polarizing would be polarizing
Conditional Perfect Progressive would have been polarizing would have been polarizing would have been polarizing would have been polarizing would have been polarizing would have been polarizing
Present Subjunctive polarize polarize polarize polarize polarize polarize
Past Subjunctive polarized polarized polarized polarized polarized polarized
Past Perfect Subjunctive had polarized had polarized had polarized had polarized had polarized had polarized
Imperative polarize Let′s polarize polarize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button