Reserve

Cách chia động từ reserve rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reserve ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RESERVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reserve reserving reserved
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reserve reserve reserves reserve reserve reserve
Hiện tại tiếp diễn am reserving are reserving is reserving are reserving are reserving are reserving
Quá khứ đơn reserved reserved reserved reserved reserved reserved
Quá khứ tiếp diễn was reserving were reserving was reserving were reserving were reserving were reserving
Hiện tại hoàn thành have reserved have reserved has reserved have reserved have reserved have reserved
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reserving have been reserving has been reserving have been reserving have been reserving have been reserving
Quá khứ hoàn thành had reserved had reserved had reserved had reserved had reserved had reserved
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reserving had been reserving had been reserving had been reserving had been reserving had been reserving
Tương Lai will reserve will reserve will reserve will reserve will reserve will reserve
TL Tiếp Diễn will be reserving will be reserving will be reserving will be reserving will be reserving will be reserving
Tương Lai hoàn thành will have reserved will have reserved will have reserved will have reserved will have reserved will have reserved
TL HT Tiếp Diễn will have been reserving will have been reserving will have been reserving will have been reserving will have been reserving will have been reserving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reserve would reserve would reserve would reserve would reserve would reserve
Conditional Perfect would have reserved would have reserved would have reserved would have reserved would have reserved would have reserved
Conditional Present Progressive would be reserving would be reserving would be reserving would be reserving would be reserving would be reserving
Conditional Perfect Progressive would have been reserving would have been reserving would have been reserving would have been reserving would have been reserving would have been reserving
Present Subjunctive reserve reserve reserve reserve reserve reserve
Past Subjunctive reserved reserved reserved reserved reserved reserved
Past Perfect Subjunctive had reserved had reserved had reserved had reserved had reserved had reserved
Imperative reserve Let′s reserve reserve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/all-the-dating-apps/.

Back to top button