Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Press

Cách chia động từ press rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ press ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PRESS

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to press pressing pressed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn press press presses press press press
Hiện tại tiếp diễn am pressing are pressing is pressing are pressing are pressing are pressing
Quá khứ đơn pressed pressed pressed pressed pressed pressed
Quá khứ tiếp diễn was pressing were pressing was pressing were pressing were pressing were pressing
Hiện tại hoàn thành have pressed have pressed has pressed have pressed have pressed have pressed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pressing have been pressing has been pressing have been pressing have been pressing have been pressing
Quá khứ hoàn thành had pressed had pressed had pressed had pressed had pressed had pressed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pressing had been pressing had been pressing had been pressing had been pressing had been pressing
Tương Lai will press will press will press will press will press will press
TL Tiếp Diễn will be pressing will be pressing will be pressing will be pressing will be pressing will be pressing
Tương Lai hoàn thành will have pressed will have pressed will have pressed will have pressed will have pressed will have pressed
TL HT Tiếp Diễn will have been pressing will have been pressing will have been pressing will have been pressing will have been pressing will have been pressing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would press would press would press would press would press would press
Conditional Perfect would have pressed would have pressed would have pressed would have pressed would have pressed would have pressed
Conditional Present Progressive would be pressing would be pressing would be pressing would be pressing would be pressing would be pressing
Conditional Perfect Progressive would have been pressing would have been pressing would have been pressing would have been pressing would have been pressing would have been pressing
Present Subjunctive press press press press press press
Past Subjunctive pressed pressed pressed pressed pressed pressed
Past Perfect Subjunctive had pressed had pressed had pressed had pressed had pressed had pressed
Imperative press Let′s press press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button