Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Risk

Cách chia động từ risk rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ risk ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RISK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to risk risking risked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn risk risk risks risk risk risk
Hiện tại tiếp diễn am risking are risking is risking are risking are risking are risking
Quá khứ đơn risked risked risked risked risked risked
Quá khứ tiếp diễn was risking were risking was risking were risking were risking were risking
Hiện tại hoàn thành have risked have risked has risked have risked have risked have risked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been risking have been risking has been risking have been risking have been risking have been risking
Quá khứ hoàn thành had risked had risked had risked had risked had risked had risked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been risking had been risking had been risking had been risking had been risking had been risking
Tương Lai will risk will risk will risk will risk will risk will risk
TL Tiếp Diễn will be risking will be risking will be risking will be risking will be risking will be risking
Tương Lai hoàn thành will have risked will have risked will have risked will have risked will have risked will have risked
TL HT Tiếp Diễn will have been risking will have been risking will have been risking will have been risking will have been risking will have been risking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would risk would risk would risk would risk would risk would risk
Conditional Perfect would have risked would have risked would have risked would have risked would have risked would have risked
Conditional Present Progressive would be risking would be risking would be risking would be risking would be risking would be risking
Conditional Perfect Progressive would have been risking would have been risking would have been risking would have been risking would have been risking would have been risking
Present Subjunctive risk risk risk risk risk risk
Past Subjunctive risked risked risked risked risked risked
Past Perfect Subjunctive had risked had risked had risked had risked had risked had risked
Imperative risk Let′s risk risk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button