Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Prohibit

Cách chia động từ prohibit rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ prohibit ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PROHIBIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to prohibit prohibiting prohibited
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn prohibit prohibit prohibits prohibit prohibit prohibit
Hiện tại tiếp diễn am prohibiting are prohibiting is prohibiting are prohibiting are prohibiting are prohibiting
Quá khứ đơn prohibited prohibited prohibited prohibited prohibited prohibited
Quá khứ tiếp diễn was prohibiting were prohibiting was prohibiting were prohibiting were prohibiting were prohibiting
Hiện tại hoàn thành have prohibited have prohibited has prohibited have prohibited have prohibited have prohibited
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been prohibiting have been prohibiting has been prohibiting have been prohibiting have been prohibiting have been prohibiting
Quá khứ hoàn thành had prohibited had prohibited had prohibited had prohibited had prohibited had prohibited
QK hoàn thành Tiếp diễn had been prohibiting had been prohibiting had been prohibiting had been prohibiting had been prohibiting had been prohibiting
Tương Lai will prohibit will prohibit will prohibit will prohibit will prohibit will prohibit
TL Tiếp Diễn will be prohibiting will be prohibiting will be prohibiting will be prohibiting will be prohibiting will be prohibiting
Tương Lai hoàn thành will have prohibited will have prohibited will have prohibited will have prohibited will have prohibited will have prohibited
TL HT Tiếp Diễn will have been prohibiting will have been prohibiting will have been prohibiting will have been prohibiting will have been prohibiting will have been prohibiting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would prohibit would prohibit would prohibit would prohibit would prohibit would prohibit
Conditional Perfect would have prohibited would have prohibited would have prohibited would have prohibited would have prohibited would have prohibited
Conditional Present Progressive would be prohibiting would be prohibiting would be prohibiting would be prohibiting would be prohibiting would be prohibiting
Conditional Perfect Progressive would have been prohibiting would have been prohibiting would have been prohibiting would have been prohibiting would have been prohibiting would have been prohibiting
Present Subjunctive prohibit prohibit prohibit prohibit prohibit prohibit
Past Subjunctive prohibited prohibited prohibited prohibited prohibited prohibited
Past Perfect Subjunctive had prohibited had prohibited had prohibited had prohibited had prohibited had prohibited
Imperative prohibit Let′s prohibit prohibit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button