Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Curl

Cách chia động từ curl rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ curl ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CURL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to curl curling curled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn curl curl curls curl curl curl
Hiện tại tiếp diễn am curling are curling is curling are curling are curling are curling
Quá khứ đơn curled curled curled curled curled curled
Quá khứ tiếp diễn was curling were curling was curling were curling were curling were curling
Hiện tại hoàn thành have curled have curled has curled have curled have curled have curled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been curling have been curling has been curling have been curling have been curling have been curling
Quá khứ hoàn thành had curled had curled had curled had curled had curled had curled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been curling had been curling had been curling had been curling had been curling had been curling
Tương Lai will curl will curl will curl will curl will curl will curl
TL Tiếp Diễn will be curling will be curling will be curling will be curling will be curling will be curling
Tương Lai hoàn thành will have curled will have curled will have curled will have curled will have curled will have curled
TL HT Tiếp Diễn will have been curling will have been curling will have been curling will have been curling will have been curling will have been curling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would curl would curl would curl would curl would curl would curl
Conditional Perfect would have curled would have curled would have curled would have curled would have curled would have curled
Conditional Present Progressive would be curling would be curling would be curling would be curling would be curling would be curling
Conditional Perfect Progressive would have been curling would have been curling would have been curling would have been curling would have been curling would have been curling
Present Subjunctive curl curl curl curl curl curl
Past Subjunctive curled curled curled curled curled curled
Past Perfect Subjunctive had curled had curled had curled had curled had curled had curled
Imperative curl Let′s curl curl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button