Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Prompt

Cách chia động từ prompt rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ prompt ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PROMPT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to prompt prompting prompted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn prompt prompt prompts prompt prompt prompt
Hiện tại tiếp diễn am prompting are prompting is prompting are prompting are prompting are prompting
Quá khứ đơn prompted prompted prompted prompted prompted prompted
Quá khứ tiếp diễn was prompting were prompting was prompting were prompting were prompting were prompting
Hiện tại hoàn thành have prompted have prompted has prompted have prompted have prompted have prompted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been prompting have been prompting has been prompting have been prompting have been prompting have been prompting
Quá khứ hoàn thành had prompted had prompted had prompted had prompted had prompted had prompted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been prompting had been prompting had been prompting had been prompting had been prompting had been prompting
Tương Lai will prompt will prompt will prompt will prompt will prompt will prompt
TL Tiếp Diễn will be prompting will be prompting will be prompting will be prompting will be prompting will be prompting
Tương Lai hoàn thành will have prompted will have prompted will have prompted will have prompted will have prompted will have prompted
TL HT Tiếp Diễn will have been prompting will have been prompting will have been prompting will have been prompting will have been prompting will have been prompting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would prompt would prompt would prompt would prompt would prompt would prompt
Conditional Perfect would have prompted would have prompted would have prompted would have prompted would have prompted would have prompted
Conditional Present Progressive would be prompting would be prompting would be prompting would be prompting would be prompting would be prompting
Conditional Perfect Progressive would have been prompting would have been prompting would have been prompting would have been prompting would have been prompting would have been prompting
Present Subjunctive prompt prompt prompt prompt prompt prompt
Past Subjunctive prompted prompted prompted prompted prompted prompted
Past Perfect Subjunctive had prompted had prompted had prompted had prompted had prompted had prompted
Imperative prompt Let′s prompt prompt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. lesbian free dating sites uk.

Nên đọc
Close
Back to top button