Suspend

Cách chia động từ suspend rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ suspend ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SUSPEND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to suspend suspending suspended
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn suspend suspend suspends suspend suspend suspend
Hiện tại tiếp diễn am suspending are suspending is suspending are suspending are suspending are suspending
Quá khứ đơn suspended suspended suspended suspended suspended suspended
Quá khứ tiếp diễn was suspending were suspending was suspending were suspending were suspending were suspending
Hiện tại hoàn thành have suspended have suspended has suspended have suspended have suspended have suspended
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been suspending have been suspending has been suspending have been suspending have been suspending have been suspending
Quá khứ hoàn thành had suspended had suspended had suspended had suspended had suspended had suspended
QK hoàn thành Tiếp diễn had been suspending had been suspending had been suspending had been suspending had been suspending had been suspending
Tương Lai will suspend will suspend will suspend will suspend will suspend will suspend
TL Tiếp Diễn will be suspending will be suspending will be suspending will be suspending will be suspending will be suspending
Tương Lai hoàn thành will have suspended will have suspended will have suspended will have suspended will have suspended will have suspended
TL HT Tiếp Diễn will have been suspending will have been suspending will have been suspending will have been suspending will have been suspending will have been suspending
Điều Kiện Cách Hiện Tại would suspend would suspend would suspend would suspend would suspend would suspend
Conditional Perfect would have suspended would have suspended would have suspended would have suspended would have suspended would have suspended
Conditional Present Progressive would be suspending would be suspending would be suspending would be suspending would be suspending would be suspending
Conditional Perfect Progressive would have been suspending would have been suspending would have been suspending would have been suspending would have been suspending would have been suspending
Present Subjunctive suspend suspend suspend suspend suspend suspend
Past Subjunctive suspended suspended suspended suspended suspended suspended
Past Perfect Subjunctive had suspended had suspended had suspended had suspended had suspended had suspended
Imperative suspend Let′s suspend suspend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button