Puff

Cách chia động từ puff rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ puff ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PUFF

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to puff puffing puffed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn puff puff puffs puff puff puff
Hiện tại tiếp diễn am puffing are puffing is puffing are puffing are puffing are puffing
Quá khứ đơn puffed puffed puffed puffed puffed puffed
Quá khứ tiếp diễn was puffing were puffing was puffing were puffing were puffing were puffing
Hiện tại hoàn thành have puffed have puffed has puffed have puffed have puffed have puffed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been puffing have been puffing has been puffing have been puffing have been puffing have been puffing
Quá khứ hoàn thành had puffed had puffed had puffed had puffed had puffed had puffed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been puffing had been puffing had been puffing had been puffing had been puffing had been puffing
Tương Lai will puff will puff will puff will puff will puff will puff
TL Tiếp Diễn will be puffing will be puffing will be puffing will be puffing will be puffing will be puffing
Tương Lai hoàn thành will have puffed will have puffed will have puffed will have puffed will have puffed will have puffed
TL HT Tiếp Diễn will have been puffing will have been puffing will have been puffing will have been puffing will have been puffing will have been puffing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would puff would puff would puff would puff would puff would puff
Conditional Perfect would have puffed would have puffed would have puffed would have puffed would have puffed would have puffed
Conditional Present Progressive would be puffing would be puffing would be puffing would be puffing would be puffing would be puffing
Conditional Perfect Progressive would have been puffing would have been puffing would have been puffing would have been puffing would have been puffing would have been puffing
Present Subjunctive puff puff puff puff puff puff
Past Subjunctive puffed puffed puffed puffed puffed puffed
Past Perfect Subjunctive had puffed had puffed had puffed had puffed had puffed had puffed
Imperative puff Let′s puff puff

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/online-gay-dating-sites/.

Nên đọc
old dating
Back to top button