Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Draft

Cách chia động từ draft rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ draft ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DRAFT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to draft drafting drafted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn draft draft drafts draft draft draft
Hiện tại tiếp diễn am drafting are drafting is drafting are drafting are drafting are drafting
Quá khứ đơn drafted drafted drafted drafted drafted drafted
Quá khứ tiếp diễn was drafting were drafting was drafting were drafting were drafting were drafting
Hiện tại hoàn thành have drafted have drafted has drafted have drafted have drafted have drafted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been drafting have been drafting has been drafting have been drafting have been drafting have been drafting
Quá khứ hoàn thành had drafted had drafted had drafted had drafted had drafted had drafted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been drafting had been drafting had been drafting had been drafting had been drafting had been drafting
Tương Lai will draft will draft will draft will draft will draft will draft
TL Tiếp Diễn will be drafting will be drafting will be drafting will be drafting will be drafting will be drafting
Tương Lai hoàn thành will have drafted will have drafted will have drafted will have drafted will have drafted will have drafted
TL HT Tiếp Diễn will have been drafting will have been drafting will have been drafting will have been drafting will have been drafting will have been drafting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would draft would draft would draft would draft would draft would draft
Conditional Perfect would have drafted would have drafted would have drafted would have drafted would have drafted would have drafted
Conditional Present Progressive would be drafting would be drafting would be drafting would be drafting would be drafting would be drafting
Conditional Perfect Progressive would have been drafting would have been drafting would have been drafting would have been drafting would have been drafting would have been drafting
Present Subjunctive draft draft draft draft draft draft
Past Subjunctive drafted drafted drafted drafted drafted drafted
Past Perfect Subjunctive had drafted had drafted had drafted had drafted had drafted had drafted
Imperative draft Let′s draft draft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/pick-up-hooker/.

Nên đọc
Close
Back to top button