Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Puke

Cách chia động từ puke rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ puke ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PUKE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to puke puking puked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn puke puke pukes puke puke puke
Hiện tại tiếp diễn am puking are puking is puking are puking are puking are puking
Quá khứ đơn puked puked puked puked puked puked
Quá khứ tiếp diễn was puking were puking was puking were puking were puking were puking
Hiện tại hoàn thành have puked have puked has puked have puked have puked have puked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been puking have been puking has been puking have been puking have been puking have been puking
Quá khứ hoàn thành had puked had puked had puked had puked had puked had puked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been puking had been puking had been puking had been puking had been puking had been puking
Tương Lai will puke will puke will puke will puke will puke will puke
TL Tiếp Diễn will be puking will be puking will be puking will be puking will be puking will be puking
Tương Lai hoàn thành will have puked will have puked will have puked will have puked will have puked will have puked
TL HT Tiếp Diễn will have been puking will have been puking will have been puking will have been puking will have been puking will have been puking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would puke would puke would puke would puke would puke would puke
Conditional Perfect would have puked would have puked would have puked would have puked would have puked would have puked
Conditional Present Progressive would be puking would be puking would be puking would be puking would be puking would be puking
Conditional Perfect Progressive would have been puking would have been puking would have been puking would have been puking would have been puking would have been puking
Present Subjunctive puke puke puke puke puke puke
Past Subjunctive puked puked puked puked puked puked
Past Perfect Subjunctive had puked had puked had puked had puked had puked had puked
Imperative puke Let′s puke puke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button