Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Slash

Cách chia động từ slash rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ slash ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SLASH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to slash slashing slashed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn slash slash slashes slash slash slash
Hiện tại tiếp diễn am slashing are slashing is slashing are slashing are slashing are slashing
Quá khứ đơn slashed slashed slashed slashed slashed slashed
Quá khứ tiếp diễn was slashing were slashing was slashing were slashing were slashing were slashing
Hiện tại hoàn thành have slashed have slashed has slashed have slashed have slashed have slashed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been slashing have been slashing has been slashing have been slashing have been slashing have been slashing
Quá khứ hoàn thành had slashed had slashed had slashed had slashed had slashed had slashed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been slashing had been slashing had been slashing had been slashing had been slashing had been slashing
Tương Lai will slash will slash will slash will slash will slash will slash
TL Tiếp Diễn will be slashing will be slashing will be slashing will be slashing will be slashing will be slashing
Tương Lai hoàn thành will have slashed will have slashed will have slashed will have slashed will have slashed will have slashed
TL HT Tiếp Diễn will have been slashing will have been slashing will have been slashing will have been slashing will have been slashing will have been slashing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would slash would slash would slash would slash would slash would slash
Conditional Perfect would have slashed would have slashed would have slashed would have slashed would have slashed would have slashed
Conditional Present Progressive would be slashing would be slashing would be slashing would be slashing would be slashing would be slashing
Conditional Perfect Progressive would have been slashing would have been slashing would have been slashing would have been slashing would have been slashing would have been slashing
Present Subjunctive slash slash slash slash slash slash
Past Subjunctive slashed slashed slashed slashed slashed slashed
Past Perfect Subjunctive had slashed had slashed had slashed had slashed had slashed had slashed
Imperative slash Let′s slash slash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button