Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pull

Cách chia động từ pull rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pull ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PULL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pull pulling pulled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pull pull pulls pull pull pull
Hiện tại tiếp diễn am pulling are pulling is pulling are pulling are pulling are pulling
Quá khứ đơn pulled pulled pulled pulled pulled pulled
Quá khứ tiếp diễn was pulling were pulling was pulling were pulling were pulling were pulling
Hiện tại hoàn thành have pulled have pulled has pulled have pulled have pulled have pulled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pulling have been pulling has been pulling have been pulling have been pulling have been pulling
Quá khứ hoàn thành had pulled had pulled had pulled had pulled had pulled had pulled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pulling had been pulling had been pulling had been pulling had been pulling had been pulling
Tương Lai will pull will pull will pull will pull will pull will pull
TL Tiếp Diễn will be pulling will be pulling will be pulling will be pulling will be pulling will be pulling
Tương Lai hoàn thành will have pulled will have pulled will have pulled will have pulled will have pulled will have pulled
TL HT Tiếp Diễn will have been pulling will have been pulling will have been pulling will have been pulling will have been pulling will have been pulling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pull would pull would pull would pull would pull would pull
Conditional Perfect would have pulled would have pulled would have pulled would have pulled would have pulled would have pulled
Conditional Present Progressive would be pulling would be pulling would be pulling would be pulling would be pulling would be pulling
Conditional Perfect Progressive would have been pulling would have been pulling would have been pulling would have been pulling would have been pulling would have been pulling
Present Subjunctive pull pull pull pull pull pull
Past Subjunctive pulled pulled pulled pulled pulled pulled
Past Perfect Subjunctive had pulled had pulled had pulled had pulled had pulled had pulled
Imperative pull Let′s pull pull

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button