Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tar

Cách chia động từ tar rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tar ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TAR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tar tarring tarred
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tar tar tars tar tar tar
Hiện tại tiếp diễn am tarring are tarring is tarring are tarring are tarring are tarring
Quá khứ đơn tarred tarred tarred tarred tarred tarred
Quá khứ tiếp diễn was tarring were tarring was tarring were tarring were tarring were tarring
Hiện tại hoàn thành have tarred have tarred has tarred have tarred have tarred have tarred
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tarring have been tarring has been tarring have been tarring have been tarring have been tarring
Quá khứ hoàn thành had tarred had tarred had tarred had tarred had tarred had tarred
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tarring had been tarring had been tarring had been tarring had been tarring had been tarring
Tương Lai will tar will tar will tar will tar will tar will tar
TL Tiếp Diễn will be tarring will be tarring will be tarring will be tarring will be tarring will be tarring
Tương Lai hoàn thành will have tarred will have tarred will have tarred will have tarred will have tarred will have tarred
TL HT Tiếp Diễn will have been tarring will have been tarring will have been tarring will have been tarring will have been tarring will have been tarring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tar would tar would tar would tar would tar would tar
Conditional Perfect would have tarred would have tarred would have tarred would have tarred would have tarred would have tarred
Conditional Present Progressive would be tarring would be tarring would be tarring would be tarring would be tarring would be tarring
Conditional Perfect Progressive would have been tarring would have been tarring would have been tarring would have been tarring would have been tarring would have been tarring
Present Subjunctive tar tar tar tar tar tar
Past Subjunctive tarred tarred tarred tarred tarred tarred
Past Perfect Subjunctive had tarred had tarred had tarred had tarred had tarred had tarred
Imperative tar Let′s tar tar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button