Pursue

Cách chia động từ pursue rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pursue ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PURSUE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pursue pursuing pursued
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pursue pursue pursues pursue pursue pursue
Hiện tại tiếp diễn am pursuing are pursuing is pursuing are pursuing are pursuing are pursuing
Quá khứ đơn pursued pursued pursued pursued pursued pursued
Quá khứ tiếp diễn was pursuing were pursuing was pursuing were pursuing were pursuing were pursuing
Hiện tại hoàn thành have pursued have pursued has pursued have pursued have pursued have pursued
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pursuing have been pursuing has been pursuing have been pursuing have been pursuing have been pursuing
Quá khứ hoàn thành had pursued had pursued had pursued had pursued had pursued had pursued
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pursuing had been pursuing had been pursuing had been pursuing had been pursuing had been pursuing
Tương Lai will pursue will pursue will pursue will pursue will pursue will pursue
TL Tiếp Diễn will be pursuing will be pursuing will be pursuing will be pursuing will be pursuing will be pursuing
Tương Lai hoàn thành will have pursued will have pursued will have pursued will have pursued will have pursued will have pursued
TL HT Tiếp Diễn will have been pursuing will have been pursuing will have been pursuing will have been pursuing will have been pursuing will have been pursuing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pursue would pursue would pursue would pursue would pursue would pursue
Conditional Perfect would have pursued would have pursued would have pursued would have pursued would have pursued would have pursued
Conditional Present Progressive would be pursuing would be pursuing would be pursuing would be pursuing would be pursuing would be pursuing
Conditional Perfect Progressive would have been pursuing would have been pursuing would have been pursuing would have been pursuing would have been pursuing would have been pursuing
Present Subjunctive pursue pursue pursue pursue pursue pursue
Past Subjunctive pursued pursued pursued pursued pursued pursued
Past Perfect Subjunctive had pursued had pursued had pursued had pursued had pursued had pursued
Imperative pursue Let′s pursue pursue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating with hsv1.

Nên đọc
Close
Back to top button